Zakelijk Opzeggen

Terug

Controleer het contract van uw huidige aanbieder(s)

Breng uw huidig(e) abonnement(en) en eventuele extra diensten in kaart. Bekijk uw huidige contract of vraag uw contract- en opzegtermijn op bij uw huidige aanbieder. U kunt deze contractvoorwaarden telefonisch of schriftelijk opvragen, of inzien op de mijnomgeving van uw huidige aanbieder. Controleer ook of uw contract na het einde van de contractdatum stilzwijgend wordt verlengd. Plan zelf uw overstap, voorkom dubbele facturen en streef naar een minimale dienstonderbreking tijdens de overstap. Let op: de voorwaarden per dienst (internet, bellen en tv) kunnen per aanbieder verschillen.

U heeft ook de mogelijkheid uw nieuwe aanbieder te machtigen om namens u de gegevens van uw huidige abonnement op te vragen. Het machtigingsformulier vindt u op de website van uw nieuwe aanbieder.

Heeft u nog een lopend contract bij een andere aanbieder?

Houd er rekening mee dat uw huidige aanbieder mogelijk een afkoopsom in rekening brengt wanneer u uw abonnement voor het einde van de contractdatum beëindigt. Op de website van uw huidige aanbieder kunt u terugvinden of en in welke gevallen uw huidige aanbieder een afkoopsom hanteert en hoe die wordt berekend. U kunt deze informatie ook telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Informatie over opzeggen

Hoe u uw huidige abonnement kunt opzeggen, vindt u op de opzegwebsite van uw huidige aanbieder. Na het website adres typt u /zakelijk/opzeggen. Bijvoorbeeld: www.aanbieder.nl/zakelijk/opzeggen.

Verder naar Stap 2: Bestellen
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Zakelijk en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom
Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel
Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn
Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking
Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder
De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder
De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud
Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummer(s) behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummer(s) u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers opvragen bij uw huidige aanbieder.

Opzegtermijn
De bij de opzegging door de abonnee in acht te nemen termijn, meestal niet langer dan één maand. Raadpleeg uw contract voor uw opzegtermijn, of doe navraag bij uw huidige aanbieder (schriftelijk of telefonisch).

Slotnota
Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract. 

VASsen
Value Added Services (toegevoegde waarde diensten) zijn extra diensten die mogelijk deel uitmaken van de dienstverlening waarvoor u een contract hebt afgesloten met uw huidige aanbieder. Breng vooraf goed in kaart welke VASsen met de beëindiging van uw huidige dienst komen te vervallen.

Sluiten